ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN1.   Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere,       de voorwaarden van toepassing zoals hieronder vermeld.

2.   De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de       verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de       hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

      Prijsoffertes zijn tot 30 (dertig) dagen na datum geldig en kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de klant. Prijzen worden steeds       exclusief BTW vermeld. Volgend op de aanvaarding door de klant zal Helioss Next Energy de overeenkomst schriftelijk confirmeren. De overeenkomst kan enkel gewijzigd       worden mits schriftelijke overeenkomst tussen Helioss Next Energy en de klant. Niettegenstaande voornoemd principe zal Helioss Next Energy te allen tijde de prijzen eenzijdig       kunnen aanpassen in functie van een substantiële wijziging van de grondstofprijzen of andere kosten met betrekking tot de uitvoering van de werken zoals onder andere:

         a. Indien de geplande werken van Helioss Next Energy gehinderd worden omwille van andere werken die eveneens bezig zijn, zullen er extra kosten worden aangerekend;
         b. Indien de omvormer meer dan drie meter van de router verwijderd is en er gebruik moet worden gemaakt van extra apparatuur zoals een WIFI kit, powerline of switch, zullen deze              extra kosten worden aangerekend;
         c. Indien de locatie van het te plaatsen toestel niet vrij is door obstakels/niet goed te bereiken is, zullen de extra gepresteerde werkuren en/of materiaal worden aangerekend;

3.   Correcte facturatiegegevens dienen doorgegeven te worden alvorens de factuur wordt opgemaakt. Voor elke wijziging achteraf wordt een administratieve kost aangerekend van       15euro. De installatie van uw toestel wordt pas ingepland zodra het voorschot werd ontvangen door Helioss Next Energy.

      De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn bijgevolg niet bindend tenzij uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging       in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

      Helioss Next Energy doet alle redelijke inspanningen om de werken uit te voeren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een       indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de werken geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of       aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien Helioss Next Energy een vertraging in de uitvoering van de werken verwacht zal de klant hier onverwijld van in kennis gesteld       worden. Helioss Next Energy zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of       leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen. Indien het aangeboden paneel binnen de gestelde levertermijn alleen leverbaar       is in een lagere of hogere vermogensklasse, behoudt Helioss Next Energy het recht de systeem prijs in dezelfde vermogensverhouding aan te passen waarbij de prijs per Wattpiek       hetzelfde blijft.

      Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van één der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft       tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.

4.   Laadpalen, omvormers worden niet aangesloten op werfkasten of tijdelijke verdeelkasten.

5.   Helioss Next Energy is niet verantwoordelijk voor het wegvallen van eventuele internetverbindingen als gevolg van het installeren van een wifi connectie met de door Helioss Next       Energy geplaatste toestellen.

6.   Klachten inzake de conformiteit of zichtbare gebreken betreffende de uitgevoerde werken en de geleverde materialen moeten schriftelijk gebeuren binnen de acht dagen na de       beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en in ieder geval voor ingebruikname.

7.   Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. De klant wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te       vermelden. Facturen welke niet binnen de acht dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de       vermeldingen van de facturen, als voor de specificaties van de geleverde goederen.

8.   Betalingscondities: 40% voorschot bij akkoord overeenkomst, 60% restsaldo na uitvoering der werken. Alle facturen zijn betaalbaar 10 dagen na ontvangst of installatie. Dit is       ongeacht of de keuring reeds heeft plaatsgevonden. Het keuringsverslag wordt per definitie pas overhandigd na het voldoen en ontvangst van de totale factuursom.

      Handelaar: Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk       aan de wettelijke intrest van 8% (2019). Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 40 euro.

      Particulier: Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest van 2% (2019).       Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimum 40 euro.

      Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere       schadevergoeding.

9.   In geval van annulering van de overeenkomst is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling, en dit onder       uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van Helioss Next Energy om een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, zal deze een       gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

10.  Zolang de geleverde materialen niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van Helioss Next Energy.

      De overdracht van eigendom van de goederen die door Helioss Next Energy worden geleverd, geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen.

      Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn       verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden.

      Helioss Next Energy behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de door de klant verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling       van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de materialen.

11.  De overeenkomst kan door de beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking,
       lock-out, staking van de andere partij, e.d.

12.  Helioss Next Energy behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van        faillissement of kennelijk onvermogen van de klant. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen terug te        nemen.

13.  Service voortvloeiend uit garantieclaims wordt, indien de schade binnen de garantievoorwaarden valt, steeds kosteloos door Helioss Next Energy uitgevoerd tijdens de normale        werkuren. Indien er op aangedrongen wordt deze service buiten de werktijden uit te voeren zal deze steeds aangerekend worden aan het normale uurtarief conform het door ons        vooropgestelde uurtarief van 55 euro/uur/p.p. excl. btw. Werkuren zijn van maandag tem vrijdag van 8u tot 16u.

14.  Helioss Next Energy bied een gecertificeerde zonnepanelen installatie, onderconstructie ten behoeve van de plaatsing, DC bekabeling (solar kabel) van de zonnepanelen naar de        omvormer(s) (met een maximum van 30m, excl. graafwerken), XVB bekabeling (t.e.m. 20m) van omvormer(s) naar meterkast (excl. graafwerken)". Alle installatiematerialen en        plaatsingswerkzaamheden, die nodig zijn voor de installatie van de zonnepanelen. De vereiste AREI keuring voor uw zonnepaneel systeem.

15.  Helioss Next Energy zal de nodige graafwerken of openbreken van klinker niet op zich nemen, als er ondergrondsebekabeling nodig is. Dit is ten behoede van de klant

16.  Bij noodzakelijke ingrijpende aanpassingen aan de bestaande elektrische huisinstallatie, zal de klant een elektricien aan spreken om dit inorde te brengen.

17.  De aarding moet "voor" de plaatsing van de zonnepanelen systeem AREI inorde zijn. De aarding moet onder de 30ohm zijn. Dit is ten behode van de klant en zal ook door de klant in        orde gebracht moeten worden.

18.  De klant zal een 10 tal extra pannen ter onze beschikking stellen, daar gedurende de installatie 1 of meerdere beschadigd kunnen worden.